Reklamační řád:

 
1. Tento reklamační řád upravuje způsob a místo reklamace, postup při řešení reklamací a způsob provedení záručních oprav. Týká se zboží a služeb které prodávající prodal obchodnímu partnerovi. Při reklamacích se postupuje v souladu s tímto reklamačním řádem, za dodržení Obchodního zákoníku a Občanského zákoníku.
 
2. Reklamace se vyřizují během otevírací doby v té provozu, kde byla služba poskytnuta, nebo kde bylo zboží zakoupeno:
Slovenská republika: MERATEST s.r.o., Družstevná 2, 916 01 Stará Turá, Slovenská republika
Česká republika: Česká republika
 
3. K reklamaci je nutné vždy předložit doklad o nákupu zboží nebo poskytnutí služby (fakturu, účtenku). Druhy reklamací a jejich vybavení:
 
a) Záruční reklamace:
Prodávající poskytuje na produkt záruku ve smyslu Obchodního zákoníku. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí produktu zákazníkem. Reklamaci v rámci záruky třeba uplatnit nejpozději v poslední den záruční doby.
Záruční reklamace se vyřídí podle možnosti hned (v případě opodstatněnosti), a to výměnou zboží za bezvadné, nebo poskytnutím náhradní, bezvadné služby. Pokud výměna není možná, prodávající zajistí záruční opravu ve lhůtě do 30 dnů, nebo pokud to není možné, sebere vadný výrobek zpět a vrátí kupní cenu.
Záruční reklamaci nelze uplatnit, pokud vada zboží byla způsobena nevhodným zacházením nebo používáním k jinému účelu, nebo za jiných podmínek, jak se má.
Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající (513/1991, § 430).
V případě zjištění neoprávněné reklamace má prodávající nárok na uložení poplatku za diagnostiku.
 
b) Reklamace omylu v množství, druhu, jakosti, ceny, a pod.:
Osoba vyřizující reklamace ihned zjistí oprávněnost reklamace a nedostatky odstraní.
 
4. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet osobním převzetím zboží kupujícím a potvrzením záručního listu, nebo předáním prvnímu přepravci.
Záruka se vztahuje na výrobek podle vyznačené doby na záručním listě, který se vystavil při vydání zboží a to na funkční poruchy způsobené výrobní vadou
 
5. Záruka zaniká v případě neodborného použití výrobku nebo jinak jak je definováno v manuálu zakoupeného výrobku.
 
6. O každé reklamaci se vyhotoví reklamační list dvojmo, z něhož jednu kopii dostane obchodní partner, originál se založí. Reklamační listy jsou číslovány vzestupně, a každá reklamace se zapíše do knihy evidence reklamací. V případě, že reklamaci nebylo vyhověno, nebo nebyla vyřízena hned, reklamační list se vypisuje trojmo - druhá kopie se předá vedoucímu zaměstnanci.
 
7. Pokud reklamace nebyla vyřízena ihned, prodávající písemně oznámí obchodnímu partnerovi způsob vyřízení reklamace, a to nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace.